Hedefimiz

AKADEMİK BÖLÜMLER

Düşünür Lisesinde disiplinler arası is birliğiyle öğrenme yöntemleri desteklenirken öğrencilerin bilgi transferi yapabilmesi sağlanır. Öğrenciler ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak düşünen, sorgulayan ve öğrendiklerini hayata geçiren bireyler olarak yetisirler. 21. yüzyıl becerileri kapsamında öğrenmeyi doğru öğrenme de tüm disiplinlerde hedeflenen ortak kazanımlardandır.

AKADEMİK BÖLÜMLER

Uzman eğitim kadromuz tarafından oluşturulan özgün programımızla

Düşünür Koleji öğrencileri;

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

 • Türk diline saygı duyarlar ve günlük yaşamda dilin doğru kullanımına özen gösterirler.
 • Türk ve dünya edebiyatından eserler okuyup yorumlarlar.
 • Tİyatro, müzikal, opera ve bale gibi sahne gösterilerini izleyip yorum yaparlar.
 • Kendilerini yazılı dilde de doğru ve etkin ifade ederler.

SOSYAL BİLİMLER

 • Sosyal Bilimlerle ilgili konularda analiz-sentez yaparak çıkarımlarda bulunurlar.
 • Disiplinler arası çalışmalarla sosyal bilimleri bütünsel bir bakış açısıyla yorumlarlar.
 • Çok kültürlülük, dünya vatandaşlığı ve çevre konularında duyarlıdırlar.
 • Tarih, çevre, doğa ve kültür bilincine sahiptirler.

FEN BİLİMLERİ

 • Bilimsel yöntemler kullanarak araştırmalar yaparlar.
 • Fen Bilimlerinin disiplinleri arasındaki ilişkileri anlarlar.
 • Deney sonuç analizleri yaparak grafikler hazırlarlar.
 • Laboratuvar araç ve gereçlerini tanıyıp doğru kullanırlar.
 • Bilimsel etiğe saygı duyarlar.

MATEMATİK

 • Matematik terimlerini ve matematiksel ifadeleri kavrarlar.
 • Problem çözme tekniklerini uygularlar.
 • Edindikleri matematik kazanımlarını günlük hayatlarında kullanırlar.
 • Matematikle diğer disiplinler arasında ilişki kurarlar.

ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLIK ...

 Düşünür Koleji’nin temel hedeflerinden biri de öğrencileri ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlamaktır. Uzman eğitim kadrosu tarafından oluşturulmuş Düşünür Eğitim Sistemiyle [DES] ve Düşünür yayınlarıyla sınav hazırlık süreci etkin bir şekilde yönetilir. Ölçme ve değerlendirme çalışmalarıyla deneme sınavlarının sonuç analizleri öğrenci, konu ve soru bazında yapılır. Yapılan analizlerle bireysel etüt ve ek çalışmalar planlanır ve uygulanır.

Giriş Yap